Členové výkonného výboru IFIA

IFIA Členové výkonného výboru, kteří tvoří až jednu třetinu plných členů IFIA, jsou voleni Valným shromážděním na dva roky. Zajišťují, že rozhodnutí Valného shromáždění jsou prováděna v rámci IFIA, jsou odpovědná za další činnost výbory a pracovních skupin IFIA a zkoumat žádosti o členství v různých stupních členství. Členové výkonného výboru se scházejí dvakrát ročně a pracují dobrovolně.

Podle stanov IFIA a schválení členů výkonného výboru IFIA se od kandidátů na výkonný výbor očekává, že zašlou svou žádost sekretariátu IFIA ve formálním dopise obsahujícím podpis vedoucího sdružení, který zaplatil členské poplatky. Ti, kteří se nezúčastnili dvou z posledních zasedání IFIA, nejsou způsobilí k podání žádosti o kandidaturu výkonného výboru. Zvolení členové pracují dobrovolně.

Kromě toho by měla splňovat následující kritéria:

1. Ochota a schopnost poskytnout čas a zdroje potřebné pro práci IFIA

2. Mít znalosti a schopnosti přispívat k poslání a strategii IFIA

3. Mít dostatek zkušeností a znalostí o činnostech IFIA

4. Silně se účastnit aktivit a setkání IFIA

5. Být členem IFIA po dobu nejméně 2 let