CELÉ ČLENY IFIA

IFIA Řádní členové mají hlasovací právo na Valném shromáždění a zahrnují národní sdružení, jejichž cíle a činnosti obecně odpovídají cílům a činnostem federace a statutům federace.

Souhrn práv:

Mluvte a volte na Valném shromáždění.
Způsobilost kandidovat na řídící orgány IFIA.
Nejvyšší služby IFIA a nejlepší nabídky při registraci událostí atd.
Akreditace (osvědčení IFIA o úplném členství).

Profil:

Národní asociace vynálezců / inovátorů / instituce / společnosti

Sdružení vědců, výzkumníků, podnikatelů

Inovační centra a výzkumná centra

kandidát

Vlajky, na nichž je vložen modrý bod, jsou identifikovány jako kandidátské členy. Kandidátskými členy jsou národní asociace v raných fázích vývoje nebo asociace, které se chtějí stát řádným členem. Nemají status hlasování. Pokud se silně účastní na činnostech IFIA, mohou být po získání souhlasu výkonného výboru přijati jako řádní členové.

Plná odpovědnost členů

Řádní členové jsou povinni provádět následující činnosti za účelem podpory cílů IFIA:

1. Účast v Akce IFIA (nejméně jednou ročně)

2. Účast na valných hromadách, které se konají jednou za dva roky (účast řádného člena je povinná. V opačném případě mají poslat zmocňovací dopis zmocňující jiného člena k hlasování. Nezúčastnění se dvou po sobě následujících zasedání valného shromáždění povede k pozastavení plného členství )

3. Předložení výroční zprávy IFIA
i. Počet aktivních členů sdružení
ii. Počet organizovaných národních nebo mezinárodních akcí, jako jsou vzdělávací workshopy, výstavy, semináře, konference nebo kongresy atd.
iii. Úplná zpráva o komercializovaných vynálezech
iv. Předložení nejaktuálnější zprávy o vedení entity
v. Předložení zprávy o účasti na akci IFIA
4. Platba ročního členského poplatku včas

V případě, že některý z řádných členů nebude jednat na základě výše uvedených kritérií, předsednictví předloží výkonnému výboru zprávu o své nečinnosti, bude jejich členství pozastaveno a o jejich členském statusu bude rozhodnuto v příštím generálním Shromáždění shromáždění.