ČLENOVÉ IFIA
Členové IFIA, kteří tvoří hlavní orgán IFIA, jsou rozděleni do tří kategorií Full, Corresponding a Collaborating podle jejich stavu hlasování, data založení a druhu činnosti.
HrátPauza
Posuvník

CELÉ ČLENY IFIA

IFIA Řádní členové mají hlasovací právo na Valném shromáždění a zahrnují národní sdružení, jejichž cíle a aktivity široce odpovídají cílům a činnostem Federace a stanov Federace.

Souhrn práv:

  • Mluvte a volte na Valném shromáždění.
  • Způsobilost kandidovat na řídící orgány IFIA.
  • Nejvyšší služby IFIA a nejlepší nabídky při registraci událostí atd.
  • Akreditace (osvědčení IFIA o úplném členství).

Profil:

  • Národní asociace vynálezců / inovátorů / instituce / společnosti
  • Sdružení vědců, výzkumníků, podnikatelů
  • Inovační centra a výzkumná centra

Řádní členové

prázdný

Vlajky, na které je vložen modrý bod, jsou označeny jako kandidující členové. Kandidáti na členy jsou národní sdružení v raných fázích vývoje nebo sdružení, která se chtějí stát řádným členem. Nemají status hlasování. Pokud se silně účastní činností IFIA, mohou být po získání souhlasu výkonného výboru přijati za řádné členy.

PLNÍ ČLENOVÉ

Plná odpovědnost členů

Řádní členové jsou odpovědní za provádění následujících činností za účelem prosazování cílů IFIA:

1. Účast v Akce IFIA (nejméně jednou ročně)

2. Účast na valných hromadách konaných jednou za dva roky (účast řádného člena je povinná. V opačném případě se předpokládá, že zašlou zmocňovací dopis opravňující dalšího člena hlasovat. Neúčast na dvou po sobě jdoucích zasedáních valného shromáždění povede k pozastavení plného členství. )

3. Předložení výroční zprávy IFIA
i. Počet aktivních členů sdružení
ii. Počet organizovaných národních nebo mezinárodních akcí, jako jsou vzdělávací workshopy, výstavy, semináře, konference nebo kongresy atd.
iii. Úplná zpráva o komercializovaných vynálezech
iv. Předložení nejaktuálnější zprávy o vedení entity
v. Předložení zprávy o účasti na akci IFIA
4. Platba ročního členského poplatku včas

V případě, že některý z řádných členů nebude jednat na základě výše uvedených kritérií, předsednictví předloží výkonnému výboru zprávu o své nečinnosti, jeho členství bude pozastaveno a o jeho členství bude rozhodnuto na příštím generálním zasedání Setkání shromáždění.