Posuvník

Členové výkonného výboru IFIA

IFIA Členové výkonného výboru, kteří tvoří až jednu třetinu plných členů IFIA, jsou voleni Valným shromážděním na dva roky. Zajišťují, že rozhodnutí Valného shromáždění jsou prováděna v rámci IFIA, jsou odpovědná za další činnost výbory a pracovních skupin IFIA a zkoumat žádosti o členství v různých stupních členství. Členové výkonného výboru se scházejí dvakrát ročně a pracují dobrovolně.

Podle stanov IFIA a schválení členů výkonného výboru IFIA se od kandidátů na výkonný výbor očekává, že zašlou svou žádost sekretariátu IFIA ve formálním dopise obsahujícím podpis vedoucího sdružení, který zaplatil členské poplatky. Ti, kteří se nezúčastnili dvou z posledních zasedání IFIA, nejsou způsobilí k podání žádosti o kandidaturu výkonného výboru. Zvolení členové pracují dobrovolně.

Názory členů IFIA EXCO - Členové IFIA EXCO vyjadřují svůj názor
ind_exco2019_de
Exco6

Členové komise

Kritéria

Členové Exco musí splňovat následující kritéria:

1. Ochota a schopnost věnovat si čas a prostředky potřebné pro práci IFIA

2. Mít znalosti a schopnost přispívat k poslání a strategii IFIA

3. Mít dostatek zkušeností a znalostí o činnostech IFIA

4. Silně se účastnit aktivit a setkání IFIA

5. Být členem IFIA po dobu nejméně 2 let

účastníci Světového fóra pro inovace a inovace 2019